Accueil > S tmazight > Tigejdit > Ad naru s tmaziγt...
Ad naru s tmaziγt...
lundi 9 août 2004
par Masin
Deg useggas n 1992, kra n inelmaden n tmaziγt di INALCO mlalen gan-d tamesmunt Tamazγa. Aseggas n 1993, tamesmunt agi tebda leqdic aff Tmaziγt. Deg wayen teggen inelmaden agi, ttaken-asen-d afus kra n iselmaden. Gar-asen Salem Chaker i sen-ifkan tallalt tameqqrant. Di tazwara kan, dγa Tamazγa tga-d yiwet n tesγunt isem-is “Imaziγen ASS-A” : d yiwen deg swiyen imezwura i sferken imeγnasen n Tmazγa. Di tesγunt agi, tella tira s tefr’ansist, tella tira s tmaziγt. Tella ula s teglizit.
Ihi tira, yakan s tmaziγt, dayen iceγben Tamazγa deg wasmi d-tlul. Amek ur aγ-tceγb ara taluft agi imi tura nwala akken tira tegguni-yaγ ma nra a d-nessufeγ Tamaziγt di tillas i deg ttegren icenga ines. S tira i nezmer a d-nessekfel ayen akk ittwaffren deg Mezruy d tγerma-nneγ. S tira i nezmer ad nesselmed agerruj i γ-d-ğğan imarawen. D tira ara d-iqqimen i tsutiwin id-iteddun.

Tamazγa ur teqqim ara kan di tesdawit. Teğğa yiwen ud’ar dinna, wayed’ iffeγ-d ar berr’a. Ama di Fr’ansa ama di tmurt n Imaziγen, tamesmunt Tamazγa tetegg ayen umi tezmer i wakken a d-tessufeγ Tamaziγt si tatut, di yiwet n tama, di tama nnid’en tekkat s wayen umi tezmer i wakken ad tekki deg wmennuγ n Imaziγen i ar a ten-isiwd’en ar tanaya-nnsen.

Akka ihi, Tamazγa deg wasmi i tebda amennuγ nettat ur t-teğği. Yerna deg umennuγ-is tekkat i wakken ad teg isγunen ger Imaziγen anda bγun ilin.
Axxam di antirnit agi i d-tga aseggas n 2003 tra-t d taγawsa ara yekkin deg umennuγ n Imaziγen, d axxam iran ad isnal iseγwen ger Imaziγen anda llan. Axxam agi, diγen, d win ara yekkin deg usnefli n tutlayt tamaziγt imi atan iga tallunt i tira-ines.

Ma neqqar : “nra Tamaziγt” ; isulef (ilaq) a nissin tira-s... Isulef γef yal yiwet d yal yiwen ad ig ayen umi yezmer i wakken ad ikki deg umussu agi n tira n tmaziγt. Xas asenfar agi n tira dayen meqqren, dacu isulef ad as-neqqim. At’as n wid yebdan ; qqimen-as at’as aya, dacu drus yerna dayen ilaqen ad kkin deg-s at’as n yemdanen.

Di temnat’ agi n uxxam “Tamazgha.fr” ara yilin d ayla n tira s tmaziγt, a neg amd’iq i wid akk yuran yakan s tmaziγt at’as aya, a d-nader gar-asen : Belεid at Âli, Lmulud at Maamer’, Muh’ya, Aamer’ Mezdad, Racid n at Musa, Âumer’ Derwic, Masin u’Har’un, S’aleh’ Tercin, Sasi Dehmani, Âumer’ T’aws, Salem Zenia, Muh’end at Yiγil,... A nuγal ar wayen i yuran, a t-id nesmekti i wid t-ittun, a t-nessken i wid ur t-nessin.
<br Mi d-illa wawal aff tira n tmaziγt ur illi wamek ur d-nettader ara tisγunin d iğer’nanen i yettwagan akken ad arun yemdanen tamaziγt. Llan wid yettwagan asmi yuεr’ lh’al at’as akken ad iqdec yiwen εinani aff tmaziγt. Γas ulamma ur nezmir ara a ten-id nader akken ma llan, dacu a d-nini wid i nejr’en abrid, wid s-igan asurrif ameqqran i tira n tmaziγt. A d-nader : It’ij (Tamurt n Leqbayel, iseggwasen n 70), Imaziγen (Paris, iseggawsen 60 d 70), Taftilt (Tamurt n Leqbayel, iseggwasen n 70), Tisuraf (Paris, iseggasen n 70), Tafsut (Tizi-Wezzu, iseggasen n 80), Tifinaγ (Rabat, iseggasen n 80), "Bulletin d’Etudes Berbères" (Paris, iseggwasen n 70 d 80), Tilelli (Paris, iseggasen n 80), Averroes (Kanada, iseggasen n 80), Tiziri (Bruxelles),...
Nra diγ a d-nader tamesmunt Imedyazen i llan di teγremt n Lzayer acku at’as iqeddcen aff tmaziγt, yerna waqila d tamesmunt igan tira n tmaziγt d iswi-ines : leqdic nnsen ala tira n tmaziγt.

Dacu amd’iq ameqqr’an d win ara neğğ i wid ara yebdun tira, wid yuran dacu tira nnsen ur d-ffiγ ara ; i wid iran ad lemden tira ; i wid iran a d-snulfun s tmaziγt. Ihi tamnat’ agi i wigi akk umi tga : wigi akk ara yekkin deg usali n wexxam (tigemmi) agi n tira n tmaziγt.
Ass-a isulef a nizmir a naru akk γef tγula d-icudden ar tmeddurt n bnadem. Ihi atan nga di temnat’ agi tallunin i wat’as n isental : isallen, tamedyazt, tullisin d wesnulfu, tinfusin, tidewenniyin, amezruy, id’risen aff tmura n Tmazγa, urar,... lh’as’un yal wa izmer a d-yaru γef ayen ira ; ayen i γef s-d-usant tikta.

I wakken a nesselmed’ tizziwet aff wid ara d-iteqqnen ar uxxam agi nneγ, atan nga amawal “Tamaziγt-Tafr’ansist”, nga agemmay n tmaziγt. Dacu kan llan isekkilen ur ttwarun ara akken i llan deg gemmay n ss’eh’. Nga akken a nizmir a naru di lantirnit. Asmi ara nizmir a nessekcem isekkilen akk n tmaziγt ar lantirnit assen dγa ad frunt akken ilaq. Ma d tura a neg kan akken nufa maci akken nra !
Tin neγ win isεan kra n tikti i usileγ n temnat’ agi n tmaziγt, izmer a γ-tt-id yazen. Daya kan i nessutur : awi-d ukan ad ilint tikta i s nezmer a neg kra isurifen ar zdat...

Taleqqact taleqqact, abruy abruy, adγaγ adγaγ ; yal ta, yal wa s wayen umi yezmer, tigemmi nneγ ad tali...

<br
Taseqqamut n tira n "Tamazgha.fr"
Γuct 2004.- Amawal n wed’ris agi

- Amawal

P.-S.

Ger tamawt (G.M.) : Ilaq ad-aγ tessurfem ; ussan agi imezwura ad ttilint tγawsiwin ara yettbeddilen. Nettwali amek ara neg ayen s wacu ara ifulki usebtar agi. Nettemlil-id diγen uguren dγa nettaf-d tifrat yiwet s yiwet. Mi d-nufa kan tifrat i yiwen wugur, a tt-nerr deg usebtar,...

Rejoignez nous