Accueil > S tmazight > Tid n Zik
Tid n Zik
16/05/16
0
Aɣ-itt kan, aɣ-itt... Yiwen ittwalas. Iṭṭef-it win i s-ittalasen, inna-yas : "a yi-d-terreḍ (...)

Lire l'article

04/08/04
3
Aberragh d wad’il Aberragh yetteqnunuzen Laz’ ixdem deg-s i yessen Temsawalen-as iz’erman. (...)

Lire l'article

27/07/04
0
Imker’d’en kecmen axxam deg yid’. Ttnadin acu s wayes ara glun, ur ufin ara. Ufan ayazid’, (...)

Lire l'article

Rejoignez nous